Akcje medyczne

 

                 

                www.raknroll.pl                                           www.zylakiprzeciwdzialaj.pl                                www.e-chorzow.com

Formy opieki nad osobami starszymi i chorymi

 

Opiekę nad osobami chorymi i starszymi w Polsce można podzieli na dwie zasadnicze kategorię, opiekę zapewnianą przez różnorodne instytucje tak państwowe, jak i prywatne oraz na opiekę długoterminową świadczoną w domu.

Wśród ośrodków instytucjonalnych z jakich mogą skorzystać chorzy i osoby starsze wymienić można domy seniora, domy opieki, hospicja, Ośrodki Wsparcia dla Osób Starszych, czy Domy Pomocy Społecznej.

Natomiast wśród dostępnych form opieki domowej nad chorymi i seniorami warto omówić zawód opiekuna medycznego oraz pielęgniarki oddelegowanej do długoterminowej pomocy choremu czy osobie starszej. Poniżej prezentujemy zasady działania poszczególnych instytucji.

 

Domy seniora

Domy seniora mogą mieć różną formę prawną, część z nich prowadzona jest przez prywatnych właścicieli, innymi zarządzają podmioty publiczne. W ramach pobytu w tego typu domach osoba starsza ma zapewniony komfort pobytu we własnym pokoju, stałą, całodobową opiekę medyczną oraz odpowiedni sprzęt, który nierzadko jest wymagany w opiece nad osobami starszymi, które utraciły pełną sprawność w zakresie samoopieki. Domy seniora skupiają się jednak nie tylko na opiece nad obłożnie chorymi i niepełnosprawnymi, mają one w swojej ofercie również szereg aktywności dla seniorów, które zapewniają im rozrywkę dostosowaną do wieku i potrzeb. Zaletą domów seniora jest również dostosowanie ich architektury do potrzeb osób starszych, co w znacznym stopniu ułatwia im poruszanie się (w pewnym wieku konieczność wejścia na pierwsze piętro może stać się przeszkodą nie do pokonania, dlatego też tego typu obiekty mają postać domów parterowych lub wyposażone są w windę).

 

Opiekun medyczny

Opiekun medyczny to stosunkowo nowy zawód, istnieje bowiem dopiero od 2008 r. Zadaniem opiekuna medycznego jest towarzyszenie osobie starszej lub chorej i niesamodzielnej, rozpoznawanie jej potrzeb oraz pomoc w ich zaspokajaniu. Zadania opiekuna medycznego są bardzo szerokie powinien on bowiem dbać zarówno o potrzeby biologiczne, psychiczne jak i społeczne swojego podopiecznego. Zadaniem opiekuna medycznego jest również asystowanie pracownikom służby zdrowia podczas zabiegów pielęgnacyjnych podopiecznego, współpraca z zespołem terapeutycznym i opiekuńczym. Zawód ten powstał wskutek zmniejszającej się liczy pielęgniarek i rosnącego zapotrzebowania związanego ze zjawiskiem starzenia się społeczeństwa. Opiekunowie medyczni są obecnie spotykani zarówno w szpitalach, gdzie asystują pielęgniarkom, jak również pełnią obowiązki opieki nad osobami starszymi, chorymi i niesamodzielnymi w domach pacjentów. Opiekun medyczny może zajmować się pielęgnacją chorych oraz pilnować podawania leków, nie wolno mu jednak wykonywać zabiegów, do których uprawniona jest wyłącznie pielęgniarka, takich jak iniekcja czy podawanie kroplówki.

 

Długoterminowa opieka pielęgniarska

Długoterminowa opieka pielęgniarska pod tym terminem kryje się opieka nad osobami starszymi i chorymi w domach, do której przydzielona jest pielęgniarka na wniosek pacjenta. Przyznanie takiej opieki w ramach NFZ możliwe jest jeśli pacjent posiada skierowanie od lekarza podstawowej opieki zdrowotnej lub skierowania ze szpitala, cierpi na przewlekłe choroby, jest w pewnym stopniu unieruchomiony. O przyznaniu długoterminowa opieki pielęgniarskiej decydują również towarzyszące inne choroby, ogólny stan zdrowia pacjenta oraz stopień jego niepełnosprawność, znaczenie ma również ocena w 40-sto stopniowej skali Barthel. Osoby, które nie kwalifikują się do pielęgniarskiej opieki w ramach NFZ mogą również samodzielnie zatrudnić prywatną pielęgniarkę, która będzie opiekować się pacjentem. W ramach zadań pielęgniarka środowiskowa czy długoterminowa opiekują się pacjentami, przyuczają osoby z rodziny do opieki nad chorymi, organizują pomieszczenia, sprzęty, leki, itp. tak by chory mógł również samodzielnie w pewnym stopniu zatroszczyć się o siebie.